Journal Introduction

Chinese Journal of Library and Information Science for Traditional Chinese Medicine (ISSN 2095-5707,CN 10-1113/R) is an academic journal managed by the State Administration of Traditional Chinese Medicine and sponsored by Institute of Information on TCM of China Academy of Chinese Medical Sciences. It has become the proceedings of Chinese Association of the Integration of Traditional and Western Medicine, Information Committee (CAITWM-IC) and China Information Association For Traditional Chinese Medicine, TCM Information Digitalization Committee (CIATCM-TCMIDC).

Focusing on reports about up-to-date study progress, research and teaching results in TCM informatics, and the application of new technologies and methods in the field of TCM library and information science, the Journal promotes academic communication and personnel cultivation of TCM informatics, and provides platform of academic communication for researchers of TCM information and TCM library & information science.

Journal History
Issue 3 of 2022
CONTENTS
YAO Ke-yu1, CHEN Chao1, ZHU Lan2, ZHU Yan1, YANG Kun-jie1, LIU Li-hong1*
ZHANG Tao, WANG Hui-jun, ZENG Li-rong, ZHONG Kai, SHAO Lin-lin, KAN Xiang-ling, ZHANG Guo-jun*
ZHAO Feng-run1,2, GU Yi-huang1,2, ZHANG Hong-bing1, ZHANG Hao-wen1,2, HUANG Ying1,2, TU Yue1,2, CAI Yun1,2, LI Kai-ping1,2, LIU Hua-dong1,2, CHEN Di-ping1,2*
CHEN Long-chang1, MA Han1, WANG Yong-ji2,3,4, GUAN Bei2, DU Zheng-guang5, MA Yun1*